ព័ត៌មាន | What's News

សហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន វីង

គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន  ទាំងអស់របស់ ហ្វូតាបា មេត្តាជ្រាបថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះតទៅ លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់សងឥណទានតាមរយៈ ភ្នាក់ងារវីង នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេស ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយនូវតារាងកាលវិភាគសងប្រាក់ និងចំណាយត្រឹមតែ ២,០០០ រៀល ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។