ព័ត៌មាន | ពត៌មានថ្មីៗ

ពត៌មានថ្មីៗ

ការបង្កើតផលិតផលថ្មី ឥណទាននិយោជិត

វិស័យ​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​នឹង​កំពុង​មាន ​ការ​រ

សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ២០១៨-២០២២ របស់ គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​បូក​សរុប ​

សហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន វីង

គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន 

សហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី

គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន