ឱកាសការងារ

Job Title Location Closing Date
នាយក នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាល ការិយាល័យកណ្តាល ៣១ ឧសភា ២០២៤
មន្រ្តីឥណទាន​ និង មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់ រាជធានីភ្នំពេញ ១៥ ឧសភា ២០២៤
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ រាជធានីភ្នំពេញ ៣០ មេសា ២០២៤

How to apply for a job?

Candidates who are interested to work with FUTABA Microfinance Plc, please submit your CV, Cover Lettter, 4x6 photo, family book copy, and other identification or via mail to info@futabamfi.com.kh or hr@futabamfi.com.kh